معرفي واحد
دانشگاه آزاد اسلامي درگز در مهرماه 1382 با تعداد 82 دانشجو در دو رشته كارداني كامپيوتر و كارداني حسابداري حركت علمي خود را آغاز نمود . كه تا كنون (1393) درحدود 1500 نفر از اين مركز دانشگاهي فارغ التحصيل شده اند.و همچنین این مركز دانشگاهي  با زير بناي 5000 هزار متر به عنوان بزرگترین مركز آموزشي  در سطح شهرستان  مطرح مي باشد .
 01

رشته هاي تحصيلي دانشگاه آزاد اسلامي درگز

 • كارداني كامپيوتر
 • كارشناسي ناپيوسته مهندسي تكنولوژي نرم افزار
 • كارداني حسابداري
 • كارداني  پيوسته علمي كاربردي حسابداري
 • كارشناسي ناپيوسته علمي كاربردي حسابداري
 • كارشناسي پيوسته حسابداري
 • كارداني پيوسته تربيت بدني
 • كارشناسي ناپيوسته تربيت بدني
 • كارداني آموزش و پرورش ابتدايي
 • كارشناسي آموزش و پرورش ابتدايي
 • كارداني  عمران (كارهاي عمومي ساختمان)
 • كارداني برق

05146238028-9
 
خراسان رضوي-شهرستان درگز -جنب پلیس راه -دانشگاه آزاداسلامی واحد درگز