راهنماي انتخاب واحد و حذف اضافه

نكات اصلي در انتخاب واحد:
توجه : دانشجویان محترم هنگام انتخاب واحد به ساعات تشكيل كلاس ،ساعات امتحان و پيش نيازي دروس دقت فرمایند. (مسئوليت  عدم رعايت پيش نيازبه عهده دانشجو مي باشد).
توجه : دانشجویان محترم جهت راهنمايي در انتخاب واحد دروس به گروه آموزشی دانشگاه مراجعه فرمایند.
توجه : با توجه به بخشنامه وزارت علوم كليه دانشجويان كارشناسي پيوسته و كارشناسي ناپيوسته ورودي سال1389به بعد بايستي درس تاريخ تمدن فرهنگ اسلامي را انتخاب واحد نمايند.
توجه:دانشجويان در هر ترم فقط مجاز به انتخاب يك درس از گروه معارف اسلامي هستند.
توجه : دانشجويان كارشناسي ناپيوسته كه در دوره كارداني دروس وصايا و آشنايي با قرآن را پاس ننموده اند بايستي اين دروس را انتخاب واحد نمايند.
 


05146238028-9
 
خراسان رضوي-شهرستان درگز -جنب پلیس راه -دانشگاه آزاداسلامی واحد درگز