مدارك جهت اخذ دانشنامه

1-اصل گواهينامه موقت
2-اصل كارت پايان خدمت+كپي(برادران)
3-تاييديه مالي
4-اصل دانشنامه مقطع قبلي
5-اصل مدرک شناسنامه و کارت ملی


05146238028-9
 
خراسان رضوي-شهرستان درگز -جنب پلیس راه -دانشگاه آزاداسلامی واحد درگز