مدارك لازم براي ثبت نام

1-اصل شناسنامه عكس دار و كارت ملي
6-2   قطعه عكس 4*3 پشت نويسي شده كه در سال جاري تهيه شده باشد.
3- اصل گواهي اتمام پيش دانشگاهي يا اصل ديپلم نظام قديم يا اصل مدرك ديپلم فني حرفه اي و كاردانش-اصل مدرك كارداني براي مقطع كارشناسي ناپيوسته
4-ارائه مدارك لازم جهت نظام وظيفه عمومي كه وضعيت برادران را مشخص نمايد.
5-دانشجويان مشمول پس از ثبت نام موقت با دردست داشتن گواهي اشتغال به تحصيل به دفاتر پليس + 10 مراجعه و درخواست معافيت تحصيلي مي نمايند.وپس از دريافت مجوز مربوطه از دفاتر پليس + 10 آن را در اسرع وقت به واحد دانشگاهي ارائه نمايند.
6-معرفي نامه عكس دار از نهاد مربوطه براي پذيرفته شدگان كه از سهميه استفاده نموده اند.
7-با ارائه يك برگ كپي از مدرك تحصيلي به دفاتر خدمات پستي تقاضاي تاييديه تحصيلي نموده و رسيد آن را تحويل دهيد.(غير از دانشجويان كارشناسي ناپيوسته)
تذكر:از واريز هرگونه وجهي قبل از طي مراحل ثبت نام جداً خودداري فرمائيد.در غير اين صورت وجه پرداختي مسترد نخواهد شد.


05146238028-9
 
خراسان رضوي-شهرستان درگز -جنب پلیس راه -دانشگاه آزاداسلامی واحد درگز