مدارك لازم جهت اخذ گواهينامه موقت

1-اصل وكپي كارت پايان خدمت
2-تاييديه مالي


05146238028-9
 
خراسان رضوي-شهرستان درگز -جنب پلیس راه -دانشگاه آزاداسلامی واحد درگز