مدارك جهت فارغ التحصيلي

1-تاييديه تحصيلي (در صورت ارائه ندادن تاييديه تحصيلي براي مقاطع كارداني،ضمن ارائه يك برگ كپي از آخرين مدرك تحصيلي به اداره پست ،تقاضاي تاييديه تحصيلي نموده و رسيد آنرا تحويل آموزش دهيد.)
2-اصل آخرين مدرك تحصيلي
3-عكس 4*3                3قطعه(عكس خواهران با حجاب كامل باشد.)
<<عكس هاي رنگي حتما با زمينه سفيد باشد.>>
4-كپي شناسنامه و كارت ملي              1برگ از كليه صفحات+اصل شناسنامه و كارت ملي
5-تمبر مالياتي 10000 ريال             2قطعه(بانك ملي)
6-واريز مبلغ 500،000 ريال(مقطع كارداني) و 500،000 ريال (مقطع كارشناسي) به حساب سيبا شماره (0104460446004) بانك ملي شعبه زبرجد تهران بابت هزينه ارزشيابي مدرك فارغ التحصيلي
7-تاييديه مالي از حسابداري


05146238028-9
 
خراسان رضوي-شهرستان درگز -جنب پلیس راه -دانشگاه آزاداسلامی واحد درگز