پذیرش بدون آزمون دانشجو در رشته حقوق و 15 رشته دیگر در بهمن ماه 1393

دانشگاه آزاد اسلامی درگز در بهمن ماه سال 1393 در 16 رشته ذیل بدون آزمون دانشجو می پذیرد.(متقاضیان رشته کارشناسی پیوسته حقوق به صورت حضوری به دانشگاه مراجعه نمایند.)
List


05146238028-9
 
خراسان رضوي-شهرستان درگز -جنب پلیس راه -دانشگاه آزاداسلامی واحد درگز