زمان تشكيل كلاس فيزيولوژي انسان-استاد حسين زاده

كلاس درس فيزيولوژي انسان، استاد حسين زاده روز سه شنبه مورخ 93/12/12 ساعت 14:30 تا 16 كلاس 209 برگزار مي گردد.


05146238028-9
 
خراسان رضوي-شهرستان درگز -جنب پلیس راه -دانشگاه آزاداسلامی واحد درگز