زمان برگزاري امتحان گرافيك كامپيوتري- استاد سعادت زاده

امتحان درس گرافيك كامپيوتري استاد سعادت زاده سه شنبه مورخ 94/04/02 ساعت 8 برگزار مي گردد.


05146238028-9
 
خراسان رضوي-شهرستان درگز -جنب پلیس راه -دانشگاه آزاداسلامی واحد درگز