زمان برگزاري امتحان قرآن- استاد مداح

امتحان درس قرآن استاد مداح سه شنبه مورخ 94/04/02 ساعت 12 برگزار مي گردد.


05146238028-9
 
خراسان رضوي-شهرستان درگز -جنب پلیس راه -دانشگاه آزاداسلامی واحد درگز