زمان برگزاري امتحان عملي واليبال و بسكتبال -استاد حسين زاده

امتحان درس واليبال و بسكتبال استاد حسين زاده پنج شنبه مورخ 94/03/21 ساعت 12 در محل سالن معلم  برگزار مي گردد.


05146238028-9
 
خراسان رضوي-شهرستان درگز -جنب پلیس راه -دانشگاه آزاداسلامی واحد درگز