تاريخ انتخاب واحد دانشگاه آزاد اسلامي درگز نيمسال تابستان 94-93

دانشجويان گرامي جهت انتخاب واحد مي توانند از تاريخ 94/04/01 لغايت 94/04/05به سامانه دانشجويي خود مراجعه فرمايند.(شروع كلاس هاي درسي نيمسال تابستان94-93 از 6 تيرماه-امتحانات نيمسال تابستان94-93 از 94/05/24 لغايت 94/05/29)


05146238028-9
 
خراسان رضوي-شهرستان درگز -جنب پلیس راه -دانشگاه آزاداسلامی واحد درگز