پذيرش بدون آزمون در بيش از 20 رشته -ورودي مهر 94

دانشگاه آزاد اسلامي درگز در بيش از 20 رشته دانشگاهي براي ورودي مهر 94 دانشجو مي پذيرد.
814424376_5114-1


05146238028-9
 
خراسان رضوي-شهرستان درگز -جنب پلیس راه -دانشگاه آزاداسلامی واحد درگز