عدم تشكيل كلاس هاي استاد شيخ از شنبه 94/07/11 تا 94/07/13

زمان كلاس هاي جبراني متعاقبا اعلام مي گردد.


05146238028-9
 
خراسان رضوي-شهرستان درگز -جنب پلیس راه -دانشگاه آزاداسلامی واحد درگز