اعلام زمان امتحان درس كاربرد كامپيوتر در حسابداري 3-استاد عزت نشان

امتحان كاربرد كامپيوتر در حسابداري 3 استاد عزت نشان روزشنبه مورخ 94/11/10ساعت 10 برگزار مي گردد.


05146238028-9
 
خراسان رضوي-شهرستان درگز -جنب پلیس راه -دانشگاه آزاداسلامی واحد درگز