تاريخ انتخاب واحد و شروع كلاسها دانشگاه آزاد اسلامي درگز نيمسال دوم

دانشجويان گرامي جهت انتخاب واحد مي توانند از تاريخ 94/11/05 لغايت 94/11/10به سامانه دانشجويي خود مراجعه فرمايند.(شروع كلاس هاي درسي نيمسال دوم95-94 از تاريخ 94/11/10)


05146238028-9
 
خراسان رضوي-شهرستان درگز -جنب پلیس راه -دانشگاه آزاداسلامی واحد درگز