تاريخ حذف و اضافه دانشگاه آزاد اسلامي درگز نيمسال دوم

دانشجويان جهت حذف و اضافه مي توانند از تاريخ 94/12/05 لغايت 94/12/10به سامانه دانشجويي خود مراجعه فرمايند.


05146238028-9
 
خراسان رضوي-شهرستان درگز -جنب پلیس راه -دانشگاه آزاداسلامی واحد درگز