جلسه توجيهي دروس كارآموزي و پروژه -استاد عزيز عزت نشان

جلسه توجيهي دروس كارآموزي و پروژه -استاد عزيز عزت نشان شنبه مورخ 95/1/28 ساعت 9:30برگزار مي گردد.


05146238028-9
 
خراسان رضوي-شهرستان درگز -جنب پلیس راه -دانشگاه آزاداسلامی واحد درگز