برگزاري سي و يكمين جلسه كميسيون هيات امناي دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي در شهرستان درگز

سي و يكمين جلسه كميسيون هيات امناي دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي با حضور دكتر شيخ الاسلامي رييس دانشگاه ازاد اسلامي خراسان رضوي ، دكتر زماني رئيس دبيرخانه هيات امناي استان خراسان رضوي و ساير اعضا در ساختمان آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي درگز برگزار شد .
photo_2016-05-15_09-31-15
دكتر شيخ الاسلامي در اين جلسه با  ابراز رضايت از وضعيت مركز درگز ، بر توسعه مركز گردشگري با محوريت واحد ها تاكيد كرد .
فقيه نيا رئيس مركز درگز نيز پيشنهاد تبديل وضعيت مركز به واحد دانشگاهي را مطرح  كرد و كه  بررسي آن مورد موافقت قرار گرفت.


05146238028-9
 
خراسان رضوي-شهرستان درگز -جنب پلیس راه -دانشگاه آزاداسلامی واحد درگز