گزارش تصويري -برگزاری کارگاه دانش افزایی مربيگري فوتسال با حضور استاد حسین شمس

۲۰۱۶۰۷۱۰_۱۰۰۶۳۳
۲۰۱۶۰۷۱۰_۱۰۵۵۱۸
photo_2016-07-11_11-20-18


05146238028-9
 
خراسان رضوي-شهرستان درگز -جنب پلیس راه -دانشگاه آزاداسلامی واحد درگز