تاريخ انتخاب واحد و شروع كلاسها نيمسال اول-مهر 1395

دانشجويان گرامي جهت انتخاب واحد مي توانند از تاريخ 95/06/13 لغايت 95/07/10  به سامانه دانشجويي خود مراجعه فرمايند.
(شروع كلاس هاي درسي نيمسال اول – مهر95 ، از تاريخ 95/06/27)


05146238028-9
 
خراسان رضوي-شهرستان درگز -جنب پلیس راه -دانشگاه آزاداسلامی واحد درگز