تاريخ حذف و اضافه دانشگاه آزاد اسلامي درگز نيمسال اول96-95

دانشجويان جهت حذف و اضافه مي توانند از تاريخ 95/07/10لغايت 95/07/16سامانه دانشجويي خود مراجعه فرمايند.


05146238028-9
 
خراسان رضوي-شهرستان درگز -جنب پلیس راه -دانشگاه آزاداسلامی واحد درگز