تاريخ انتخاب واحد و شروع كلاسها نيمسال تابستان 97-96

دانشجويان گرامي جهت انتخاب واحد مي توانند از تاريخ 97/04/16لغايت 97/04/22به سامانه دانشجويي خود مراجعه فرمايند.
(شروع كلاس هاي درسي نيمسال تابستان 97-96 ، از تاريخ 97/04/23)


05146238028-9
 
خراسان رضوي-شهرستان درگز -جنب پلیس راه -دانشگاه آزاداسلامی واحد درگز