تاريخ انتخاب واحد و حذف و اضافه دوره نيمسال اول 98-97(مهرماه)

دانشجويان گرامي جهت انتخاب واحد وثبت نام دوره نيمسال اول 98-97 (مهرماه) مي توانند از تاريخ97/06/10 لغايت 97/06/21 به سامانه دانشجويي خود مراجعه فرمايند.
(شروع كلاس ها از 97/06/24 لغايت 97/10/13)
(حذف و اضافه از 97/07/07 لغايت 97/07/12)


05146238028-9
 
خراسان رضوي-شهرستان درگز -جنب پلیس راه -دانشگاه آزاداسلامی واحد درگز