امتحان ارائه به استاد سازمان و مديريت در آموزش سه شنبه مورخ 97/06/20 ساعت 10:30

جهت دريافت جزوه به فتوكپي بهنام جنب پمپ بنزين مراجعه فرماييد.


05146238028-9
 
خراسان رضوي-شهرستان درگز -جنب پلیس راه -دانشگاه آزاداسلامی واحد درگز