قابل توجه متقاضياني كه موفق به ثبت نام در سايت مركز آزمون دانشگاه آزاد اسلامي نشده اند

9352fd28-e335-463c-8fc9-3393a5f75505


05146238028-9
 
خراسان رضوي-شهرستان درگز -جنب پلیس راه -دانشگاه آزاداسلامی واحد درگز