اطلاعيه مهم تمديد زمان انتخاب واحد نيمسال اول 1400-1399(مهرماه)

به اطلاع دانشجويان محترمي كه به هردليل موفق به انجام مـراحل انتخاب واحد نشـده اند مي رساند
با توجه به درخواست تعدادي از دانشجويــان مقرر شــد انتخاب واحد نيمسال اول 400-99 تا جمعه 4 مهر 99 تمديد گردد.
لذا به اطلاع دانشجويان محترم مي رساند كه دربازه زماني اعلام شده طبق جدول زمانبندي مندرج درپرتال خود نسبت به انتخاب واحد اقدام نمايند .
بديهي است امكان تمديد انتخاب واحد درنوبتهاي بعدي نخواهد بود و درشرايط خاص با محدوديت انجام خواهد پذيرفت .
لذا توصيه مي شود درفاصله زماني اعلام شده نسبت به انتخاب واحد اقدام نمائيد .


05146238028-9
 
خراسان رضوي-شهرستان درگز -جنب پلیس راه -دانشگاه آزاداسلامی واحد درگز