ليست هفته هاي زوج و فرد نيمسال اول 1400-1399(مهرماه)

photo_2020-09-30_20-50-59


05146238028-9
 
خراسان رضوي-شهرستان درگز -جنب پلیس راه -دانشگاه آزاداسلامی واحد درگز